ES PROJEKTAI

ES projektai

 

UAB EKO PIRK plėtra eksporto rinkose

Tarptautinės parodos užtikrina eksporto rinkų  plėtrą.

Siekiant savo gaminamos produkcijos pardavimų nuolatinio augimo užsienio šalyse įmonė sėkmingai įgyvendino projektą  „UAB „ Eko pirk “ plėtra eksporto rinkose“. Sudalyvauta  9 specializuotose parodose, kurios vyko Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje.

UAB „Eko pirk“, sparčiai plečiant savo veiklą natūralių bei ekologiškų maisto produktų gamybos srityje bei nuolat papildant asortimentą naujais produktais, labai svarbi galimybė tiesiogiai pristatyti juos potencialiems verslo partneriams, galimiemiems klientams bei pirkėjams. Visose devyniose tarptautinėse parodose nestigo susidomėjimo reklamuojama tiek naujausia, tiek jau įprasta įmonės produkcija.

Dalyvaudama tarptautinėse užsienio parodose, įmonė palaipsniui plečia klientų ratą bei eksporto rinkas.  Tikimasi, jog projekto įgyvendinimas sudarė galimybes pasiekti vieną iš svarbiausių įmonės tikslų - diversifikuoti gaunamas pajamas pagal geografinius regionus, sudaryti palankias sąlygas įmonės ekpsporto pajamų didėjimui.

Sėkmingai įgyvendinti projektą bei plėsti eksporto rinkas padėjo finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo. Projektui įgyvendinti iš regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudarė 45 000 Eur, šiek tiek didesnę, nei skirta parama, sumą nuosavų lėšų investavo pati įmonė.

UAB "EKO PIRK" investicijos į e. komercijos diegimą.

UAB „EKO PIRK“ pradėjo įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektą UAB „EKO PIRK“ investicijos į e. komercijos diegimą“, bendrai finansuojamą Europos sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumą ir gaunamas pajamas, numatoma įgyvendinti šį e-komercijos diegimo projektą, kurio metu bus sukurta nauja el. parduotuvė, kuri  sudarys sąlygas parduoti įmonės gaminamą produkciją efektyviau ir patogiau klientui, o kartu pasiekti suplanuotą pardavimo apyvartos didėjimą. Projekto biudžetas – 59 502,24 EUR. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 44626,68 EUR.Projekto trukmė – 2022-02-10 iki 2023-02-10.

UAB "EKO PIRK" nuo įkūrimo pradžios 2009 m. užsiima ekologiškų ir natūralių produktų prekyba (atstovaujami įvairūs prekės ženklai). Įsigijus gamybinę įrangą buvo pradėta  ir nuosavų natūralių bei ekologiškų maisto produktų gamyba (įmonės gaminami produktai žymimi prekiniu ženklu „AMRITA“). Sėkmingai įsitvirtinusi Lietuvos rinkoje, įmonė aktyviai parduoda produkciją ir užsienio rinkose: Ispanijos, Latvijos Estijos Lenkijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Airijos, Uzbekistano, Čekijos, Rumunijos, Anglijos, Turkijos ir Portugalijos.

UAB "EKO PIRK" investicijos į apsaugos nuo COVID-19 produktų gamybą

2021-03-12

UAB Eko pirk implements the project "UAB "EKO PIRK" investments in the production of COVID-19 protection products” No. 13.1.1-LVPA-T-859-01-0025 (No. 03.3.1-LVPA-T-859-0034), financed by the European Regional Development Fund (project budget - 205.020,00 €, allocated funding - 194.769,00 €). The project is financed by the European Regional Development Fund as a measure of the European Union's response to the COVID-19 pandemic.

The aim of the project is to purchase an efficient automated disinfection fluid bottling system. It is planned that by purchasing more efficient equipment, the company will be able to increase production volumes, offer products to larger customers. Also increase export volumes by offering larger quantities of disinfectant to existing customers and new customers in foreign markets.

Given the current strong demand for disinfectant, the investments made as soon as possible would help to increase production in the short term, which would help to increase the company's competitive advantage and its sales revenue.

-

UAB „Eko pirk“ įgyvendina projektą "UAB „Eko pirk“ investicijos į apsaugos nuo COVID-19 produktų gamybą” Nr. 13.1.1-LVPA-T-859-01-0025 (Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-0034), finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 205.020,00 €, skirtas finansavimas – 194.769,00 €). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto tikslas – įsigyti našią automatizuotą dezinfekcinio skysčio išpilstymo sistemą. Planuojama, kad įsigijus našesnę įrangą įmonė galės padidinti gamybos apimtis, pasiūlyti produktus stambesniems klientams, didinti eksporto apimtis siūlant didesnius dezinfekanto kiekius esamiems klientams bei naujiems klientams eksporto rinkose.

Kadangi šiuo metu jaučiama didžiulė dezinfekcinio skysčio paklausa, kuo greičiau atliktos investicijos, padėtų sudaryti sąlygas per trumpą laikotarpį padidinti gamybos apimtis ir taip sudarytų sąlygas įmonės konkurencinio pranašumo, o kartu ir įmonės pardavimo pajamų didėjimą.

Norų sąrašas Meniu 0 0 €
Į viršų